Kaj prinaša novo sprejeti interventni (protikorona) zakon za delodajalce in samozaposlene

Kaj prinaša novo sprejeti interventni (protikorona) zakon za delodajalce in samozaposlene

Državni zbor je na seji 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Veljati bo pričel naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma 11. 4. 2020. Ukrepi iz zakona veljajo od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, razen če zakon ne določa drugače, pri čemer se bo veljavnost zakona podaljšala za 30 dni, v kolikor epidemija do 15.5.2020 ne bo preklicana.

I. ČAKANJE NA DELO (POSLOVNI RAZLOG IN VIŠJA SILA)

Kaj zakon šteje za višjo silo?

– varstvo otrok zaradi zaprtja šol in vrtcev,

– nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza,

– zaprtje mej s sosednjimi državami.

Kateri delodajalci bodo lahko uveljavljali celotno povračilo nadomestila plače od 13. 3. – 31. 5.?

Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

– neposredni ali posredni proračunski uporabnik državnega oz. občinskega proračuna, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,

– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč. Če ni posloval celo leto v 2019, je upravičen, če je utrpel vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v marcu 2020 napram februarju 2020 ali vsaj 50 % v aprilu in maju 2020 napram februarju 2020.

Kdaj delodajalec delnega povračila nadomestila plače ne more uveljavljati?

– Če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge.

– Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.

– Če je nad njim uveden postopek stečaja.

Kako delodajalec delavca napoti na čakanje na delo?

Delodajalec napoti delavca na čakanje na delo s pisno odredbo. Le-ta je tudi priloga k vlogi na ZRSZ. Obrazec je dosegljiv na spletni strani OZS:https://www.ozs.si/koronavirus-info/vzorci-pogodb kjer so dosegljivi še nekateri drugi uporabni obrazci.

V odredbi delodajalec določi obveznost delavca, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo tudi v času izvajanja ukrepa, če to zahtevajo potrebe delovnega ali proizvodnega procesa (npr. dodatna naročila). Delavec se lahko vrne na delo do 7 zaporednih dni v tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti ZRSZ.

Kakšne roke in postopek mora delodajalec spoštovati, da bo upravičen do povračila nadomestila plače?

Vlogo bo delodajalec vložil na ZRSZ samo elektronsko. Vse vloge, vložene po trenutno veljavnem ZIUPPP, se bodo obravnavale po ZIUZEOP (108. člen ZIUZEOP). Zato lahko vlogo, kljub temu, da so delavci že od 13. 3. na čakanju na delo, vložite v 8 dneh po uveljavitvi ZIUZEOP (v veljavo bo stopil okrog 11. 4.). To je uradno stališče ZRSZ! Opozarjamo pa, da tisti, ki ob aprilskem izplačilu plače za marec ne boste imeli odobrene vloge s strani ZRSZ, morate prispevke plačati v celoti. Kako jih boste po odobritvi vloge zahtevali nazaj od FURS, bomo sporočili.

Več o vlogi na ZRSZ preberite tukaj.

VSE VLOGE, TUDI ZA DELAVCE, KI SO NA ČAKANJU NA DELO OD 13. 3. DALJE, SE ODDAJAJO PO PRAVILIH IN KRITERIJIH ZIUZEOP! ZIUZEOP JE NAMREČ RAZVELJAVIL ZIUPPP. ČAKANJE NA DELO PO PRAVILIH ZIUPPP BO VELJALO LE OD JUNIJA DALJE, ČE VELJAVNOST ZIUZEOP NE BO PODALJŠANA.

Kakšna bo višina nadomestila plače za delavca in koliko in kdaj bo delodajalec dobil povrnjeno od države?

Za čakanje na delo iz poslovnega razloga in višje sile znaša nadomestilo plače 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, vendar ne manj kot znaša minimalna plača. To pomeni, da bo nadomestilo plače delavca, ki prejema minimalno plačo, 100 %.

Država bo povrnila Izplačana nadomestila plač in prispevke za socialno varnost od 13. marca – 31. maja 2020. Je pa nadomestilo, ki ga bo država delodajalcu povrnila, omejen navzgor z zneskom povprečne plače v RS, preračunane na mesec (1.753,84 EUR bruto). Prispevki pa so oproščeni največ od nadomestila plače, do višine povprečne plače za 2019 v RS, preračunane na mesec.

Povračilo nadomestila se izplačuje mesečno, in sicer 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.

So za delodajalca kakšne omejitve?

– delodajalec lahko odredi čakanje na delo vsem delavcem (tudi varovanim kategorijam),

– dopustno je odrediti čakanje na delo, četudi imajo delavci pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa višek ur,

– delodajalec med čakanjem in po zaključku čakanja na delo ni omejen glede odpuščanja delavecv.

Sankcije za delodajalca:

Če delavcem ne izplačuje neto nadomestila plače, če odreja nadurno delo in če o rotaciji delavcev na čakanju (da novega ali nekoga pokliče nazaj na delo) ne obvesti ZRSZ, mora prejeta sredstva v celoti vrniti v 3-kratni višini + to je prekršek (globa od 3.000 – 20. 000 eur).

II. DELAVCI, KI DELAJO (prispevki PIZ in krizni dodatek)

Država krije PIZ I in II za plačo april in maj 2020.

Delodajalec mora vsakemu zaposlenemu, ki dela, za april in maj plačati krizni dodatek 200 eur (oproščen plačila davkov in prispevkov), če delavčeva zadnja plača ni presegla 3x minimalne plače. Zaenkrat podrobnejših razlag glede te obveznosti delodajalca ni. Menim pa, da trenutna dikcija zakona določa, da mora to dobiti vsak delavec, ki dela, četudi npr. od doma, kjer ni izpostavljen posebnim tveganjem.

III. BOLNIŠKO NADOMESTILO

ZZZS bo plačal bolniško nadomestilo (za bolezen in poškodbo in ne samo zaradi virusa) od 1. dne zadržanosti dalje. To velja v obdobju od uveljavitve zakona pa do 31. maja 2020. Če je bil delavec ali samostojni zavezanec na bolniški že prej, je to strošek delodajalca oz. samostojnega zavezanca. Višina nadomestila za delavca, se bo obračunavala po 137/7 ZDR-1, za samostojnega zavezanca pa po pravilih 28. in 31. člena ZZVZZ. ZZZS bo povrnil izplačano nadomestilo delodajalcu v 60 dneh po predložitvi zahteve za refundacijo, samostojnemu zavezancu pa v 30 dneh.

IV. TEMELJNI DOHODEK

Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. podlaga 005) in družbeniki poslovodne osebe (zav. podlaga 040), polno zavarovani preko dejavnosti. Ne velja za delne s.p.-je, popoldanske s.p.-je, delne upokojence ipd..

Višina: 350 eur za marec, 700 eur za april in 700 eur za maj

Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do FURS na dan uveljavitve zakona.

Način uveljavljanja: elektronsko oddana izjava na FURS najkasneje do 31.5.2020 (če zavezanec želi prejemati dohodek mesečno odda izjavo skladno s spodnjimi roki). Predlog izjave bo dostopen na eDavkih, predvidoma 14.4.2020. Izjava se javno objavi na spletnih straneh FURS.

Vsebina izjave: Izjava, da je upravičenec po tem zakonu in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

– vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali

– vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Rok za izplačilo:

  1. Izjava predložena do 18.4.2020 (za marec) – izplačilo 25.4.2020
  2. Izjava predložena od 19.4.2020 do 30.4.200 (za marec ali april/marec in april) – izplačilo 10.5.2020
  3. Izjava predložena od 1.5.2020 do 31.5.2020 (za posamezni mesec, za dva ali vse tri mesece) – izplačilo 10.6.2020

Vračilo dohodka: Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Oprostitev plačila prispevkov

Upravičenci: Do oprostitve plačila prispevkov za mesec april in  maj 2020 so upravičeni samostojni podjetniki in družbeniki poslovodne osebe, ki so na dan uveljavitve zakona, vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi

Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do FURS na dan oddaje vloge.

Vloga: izjava (ista kot za temeljni dohodek) mora biti vložena do konca meseca, za katerega želi oprostitev prispevkov

Kateri prispevki so oproščeni: vsi prispevki za socialno varnost za april in maj 2020. Prispevki se obračunajo in ne plačajo.

Vračilo prejetih sredstev

V primeru:

  1. delitve dobička
  2. izplačila dela plač za poslovno uspešnost
  3. izplačila nagrade poslovodstvu

v obdobju od uveljavitve zakona do konca leta 2020, se prejeta sredstva vrnejo skupaj z zamudnimi obrestmi.

VIR: https://www.ozs.si/koronavirus-info/

O postopkih in rokih uveljavljanja nadomestil in drugih potrebnih ukrepih bomo obveščali podrobneje sproti, ko bo zakon objavljen v Uradnem listu.

Nekateri ukrepi, ki jih je predlagala OZS v tem prvem paketu niso bili upoštevani, vsaj ne v celoti, Vlada že pripravlja naslednji paket in upamo lahko, da se bodo ugodne rešitve znašle tudi tam.

 

Janko Rozman
Sekretar sekcij:
     Sekcija gradbincev
     Sekcija kleparjev krovcev
     Sekcija instalaterjev-energetikov

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 58 30 540
M: +386 (0)31 347 201