AGP podjetje za inženiring, trgovino in zastopanje d.o.o.

AGP podjetje za inženiring, trgovino in zastopanje d.o.o.

Ker v Združenju GIZ Suha gradnja želimo, da naši člani skupaj z nami uresničujejo naše cilje, hkrati pa jih želimo na kratko predstaviti, vam v nadaljevanju predstavljamo podjetje iz Ljubljane, ki je specializirano za suhomontažno gradnjo in se lahko pohvali z več kot 30 letnimi izkušnjami.

Podjetje AGP podjetje za inženiring, trgovino in zastopanje d.o.o., s sedežem v Ljubljani šteje ekipo izkušenih in zanesljivih mojstrov, ki za stranke izvajajo suhomontažna dela. Profesionalno in strokovno izvajajo suhomontažna dela tako za fizične in pravne osebe, in iscer izdelavo predelnih sten spuščenih stropov, mansardnih oblog, izolacijo streh, oblaganje streh, napušče in pohištvo iz suhomontažnih materialov, itd.. Pri izvedbi suhomontažnih del uporabljajo materiale različnih vodilnih znamk s področja suhe gradnje, prav tako pa svoje znanje redno nadgrajujejo z udeležbami na seminarjih, izobraževalnih delavnicah in seveda s številnimi novimi projekti.

Svoje usluge nudi podjejte AGP D.O.O. na področju Domžal, Kamnika, Litije, Ljubljane, Trzina, Vrhnike, kar pomeni da zajemajo celotno Osrednjeslovensko regijo, kar ne pomeni, da ekipa podjetja ni pripravljena prevzeti projektov izven tega območja. Podjetje AGP D.O.O. je svojo zgodbo začelo davnega leta 1990 in si je v teh letih nabralo številne izkušnje in seveda tudi reference s katerimi lahko upraviči svojo kvaliteto in zanesljivost. V kolikor bi želeli dodatne informacije jih lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 629 727 ali jim pišete na elektronski naslov agp@t-2.net in z veseljem se bodo odzvali in si vzeli čas za vas.

Nepovratna finančna sredstva EKO sklada za posameznike in pravne subjekte pri izolaciji strehe ali stropa proti neogrevanemu podstrešju

Nepovratna finančna sredstva EKO sklada za posameznike in pravne subjekte pri izolaciji strehe ali stropa proti neogrevanemu podstrešju

Tako kot v preteklih letih EKO sklad tudi letošnje leto razpisuje ukrepe za nepovratno finančno spodbudo investicij tako za posameznike kot pravne subjekte. V prispevku smo povzeli ključne razpisne pogoje za nepovratno finančno spodbudo za toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu podstrešju, obrazce za oddajo vloge pa si lahko pridobite na strani EKO sklada.

Nepovratno finančno spodbudo za toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu podstrešju lahko pridobijo tako posamezniki za investicije v starejših eno stanovanjskih in več stanovanjskih stavbah, kot tudi pravne osebe javnega prava, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010.

Podobna spodbuda je na voljo tudi za podjetja in lokalne skupnosti, če so lastniki starejših objektov. Spodbude v tem primeru ni mogoče dodeliti za prenovo in gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K), pri poslovnih stavbah (podjetja) pa λ/d ≤ 0,150 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva. V praksi, glede na najbolj razširjene in najpogosteje uporabljene toplotno izolacijske materiale to pomeni, da je potrebno vgraditi cca 26 cm toplotne izolacije – je pa potreben točen izračun za vsak primer posebej. Ustreznost debeline toplotne izolacije lahko preveri tudi vsak sam s  Kalkulatorjem potrebne debeline izolacije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar v eno in dvostanovanjskih stavbah ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, v več stanovanjskih stavbah pa ne več kot 16 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju. Pri poslovnih stavbah (podjetja) pa je višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
 • nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje;
 • zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
 • pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije, izvedbo estriha in zaključne obloge;
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe;
 • izdelavo PZI in opravljanje nadzora (pri več stanovanjskih stavbah).

Več informacij po posameznih razpisih, ter obrazci za vloge so dosegljivi na spletni strani EKO sklada.

Razpisi ki pokrivajo to področje:

-Razpis 74SUB-OB19, ki je namenjen fizičnim osebam, ki so investitorji v starejših eno in dvo stanovanjskih stavbah, kjer je tudi lastnik fizična oseba. Vloge se oddajo po izvedenem ukrepu.

-Razpis 67SUB-OBPO19, ki je namenjen fizičnim in pravnim osebam, ki so investitorji v starejših večstanovanjskih stavbah. Vloge se oddajajo pred pričetkom izvajanja del.

-Razpis 82FS-PO20, ki je namenjen podjetjem in lokalnim skupnostim, za poslovne stavbe. Vloge se oddajo pred zaključkom izvajanja del.

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8) – PREGLED KLJUČNIH UKREPOV

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8) – PREGLED KLJUČNIH UKREPOV

Državni zbor RS je seji 3. 2. 2021 sprejel Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč. Med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Zakon bo v uradnem listu objavljen v naslednjih dneh.

Poglavitne rešitve predloga zakona so:

 • subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021, v drugi polovici pa delna razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju;
 • podaljšanje ukrepa čakanja na delo od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja ukrepa s sklepom vlade še 2 krat po 1 mesec;
 • sprememba pri obračunu kriznega dodatka;
 • podaljšanje ukrepa kratkotrajne odsotnost zaradi bolezni,
 • solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojnim veteranom in invalidom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov; solidarnostni dodatek za brezposelne, za dijake starejše od 18 let, za študente, ki se izobražujejo v tujini;

V nadaljevanju prispevka bodo obrazložene posamezne rešitve predlogov po sklopih.

SUBVENCIONIRANJE MINIMALNE PLAČE

Delodajalec je za vsakega zaposlenega, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov*, ne dosega zneska, določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači, upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 eurov. *(dodatkov, ki so določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi).

Delodajalec je do subvencije upravičen za plačilo dela od 1. januarja do 30. junija 2021. Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom ali opravi delo v krajšem delovnem času od polnega, ima delodajalec pravico do subvencije sorazmerno delovnemu času, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil delo. Za plače in nadomestila plače, ki jih bodo delodajalci izplačali v obdobju od julija do vključno decembra, pa se bo določila nižja najnižja osnova za plačilo socialnih prispevkov. Najnižja osnova se bo začasno znižala s 60 odstotkov povprečne plače na višino minimalne plače. S tem se bodo v določenem obsegu razbremenili delodajalci, ki so zaradi epidemije že tako v nezavidljivem položaju, zaradi dviga minimalne plače pa bi se jim stroški še povišali.

Delodajalec, ki je uveljavil subvencijo, mora v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

Pomembno! Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je bil upravičen do prejemanja subvencije, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona (prepoved odpuščanja). 30. člen vsebuje sankcijsko določbo, in sicer je določena globa za delodajalce, ki bodo kršili prepoved odpuščanja.

SPREMEMBA PRI KRIZNEM DODATKU (26. in 27. člen)

Delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 EUR bruto I), ob plači za mesec januar 2021 izplača krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Upravičenec predloži izjavo za povračilo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca marca 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. aprila 2021.

Člena se ne uporablja za zaposlene, katerim je bil krizni dodatek že izplačan do začetka uporabe tega zakona. Dodana je kazenska določba, tj. globa v primeru neizplačila kriznega dodatka.

PODALJŠANJE UKREPA ČAKANJA NA DELO IN PRILAGODITEV KRITERIJA ZA UPRAVIČENOST

PKP8 podaljšuje ukrep čakanja na delo do 30. aprila 2021 z možnostjo 2x podaljšanja  po en mesec (torej ne dlje kot do 30.6.2021). Delodajalcem, ki jim je od 1. februarja 2021 onemogočeno opravljanje dejavnosti pa omogoča 100 % bruto II povračilo nadomestila plače.

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki:

 • ki so bili registrirani najkasneje na dan 31. 12. 2020
 • jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so se jim po njihovi oceni povprečni mesečni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021
 • humanitarne in invalidske organizacije, čeprav ne izpolnjujejo pogojev.

Do ukrepov pa niso upravičeni naslednji delodajalci:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 odstotkov, delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti in ima več kot 10 zaposlenih na dan 31. december 2020,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Višina povračila:

 • višina delnega povračila izplačanega nadomestila znaša 80 odstotkov bruto I nadomestila plače (80% od 80%) iz 42. člena tega zakona in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2020 (1.821,44 €). V 80 odstotkov nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja, kar predstavlja bruto I.
 • višina povračila izplačanega nadomestila za plače lahko znaša 100 odstotkov za delodajalce, pri katerih skupni znesek javnih sredstev (ukrep državne pomoči), ni presegel 1.800.000 eurov na posamezno podjetje. Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji. V 100 % povračila nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I).
 • za čas, ko je delodajalcu prepovedano opravljanje dejavnosti zaradi vladnega odloka, je v povračilo nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Delodajalec se pri uveljavitvi pravice odloči, ali bo uveljavljal povračilo izplačanega nadomestila plače v višini 100 odstotkov ali 80 odstotkov, in sicer pri oddaji vloge preko ZRSZZ.

Oddaja vlog na ZRSZZ

Delodajalci so v skladu s PKP7 lahko vlogo za čakanje na delo na ZRSZ vložili do 15. 1. 2021. PKP8 določa, da bo lahko delodajalec vlogo za čakanje na delo, če je delavce nanj napotil od 16. -31. 1. 2021 dalje, vložil v 8 dneh od uveljavitve PKP8. Za to obdobje je delodajalec lahko upravičen le do povračila nadomestila plače v višini bruto I. Zavod RS za zaposlovanje o vlogi odloči s sklepom v 15 dnevih od datuma vložitve. Zoper sklep ni možna pritožba, možno pa je sprožiti upravni spor.

DOPOLNITEV UKREPA SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA

S spremembo se od 1. februarja 2021 omogoča uporaba ukrepa tudi fizičnim osebam, ki opravljajo kmetijsko dejavnosti in so vpisane v ustrezen register ter preko pogodbe o zaposlitvi zaposlujejo delavce.

KRATKOTRAJNA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI

Ukrep bo veljal do 31. decembra 2021. Urejen je enako kot po PKP5 in sicer:

Delavec je lahko enkrat v koledarskem letu odsoten z dela zaradi bolezni do tri zaporedne delovne dni brez bolniškega lista, pripada pa mu nadomestilo plače v višini 80 % plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas. Delodajalcu bo nadomestilo plače povrnjeno iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja v 60 dneh od vložitve zahtevka. Delodajalec bo zahtevek vložil v elektronski obliki pri zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Delavec mora o odsotnosti pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti. Če delavčeva odsotnost traja več kot tri zaporedne delovne dni, si mora zagotoviti bolniški list. V tem primeru se šteje, da pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena. Delavec pa izkoristi to možnost odsotnosti, če je bolan manj kot tri delovne dni (na primer le en dan).

Ker gre za bolniško odsotnost delavca, veljajo vsa pravila, kot sicer veljajo po ZDR-1, vključno z možnimi sankcijami v primeru zlorab bolniške odsotnosti (pisni opomin, možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi in podobno).

DELO OD DOMA

Podaljšuje se ukrep sporočanja dela na domu na inšpektorat za delo (IRSD) preko portala SPOT in sicer v obdobju od 1.4. do 31.12. 2021. Vsebina obvestila, ki ga mora delodajalec pred prvim opravljanjem dela na domu poslati na IRSD, je zakonsko določena, zato mora delodajalec pred začetkom dela delavca na domu na IRSD posredovati naslednje podatke:

 • podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
 • podatke, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (ime in priimek, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno trajanje in predviden delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
 • podatke o morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Delodajalci, ki so vpisani v poslovni register, obvestilo vložijo elektronsko, preko informacijskega sistema SPOT. Ostali pa lahko obvestilo pošljejo priporočeno po pošti ali na elektronski naslov prijave.irsd@gov.si.

SOLIDARNOSTNI DODATEK

S PKP7 so bili zagotovljeni solidarnostni dodatki za različne skupine ljudi. PKP8 širi krog upravičencev. Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov bo upravičen dijak s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražuje po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 ni bil vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ2 in je dopolnil 18 let pred 19. oktobrom 2020. Dijaki morajo oddati zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka preko e-uprave do 28. februarja 2021.

Zahtevek bo objavljen na e-upravi dne 11. 2. 2021 in ga bodo polnoletni dijaki lahko vložili z ali brez e-identitete. Izplačilo se predvideva do 31. marca 2021.

 Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli študentje s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu.

PKP8 predvideva razširitev kroga upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka tudi na invalide z izredno nizkim denarnimi prejemki. Solidarnostni dodatek do zneska 150 evrov bodo prejeli prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanjaki delajo krajši delovni čas (višina bo vezana na obseg delovne obveznosti in na znesek invalidskega nadomestila) ter vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, in sicer v višini 150 evrov.

Solidarnostni dodatek bodo dobile tudi brezposelne osebe, ki so zaposlitev izgubile od 12. marca do uveljavitve tega zakona. Enkratni solidarnostni dodatek je združljiv z denarnim nadomestilom za brezposelnost oz. začasnim denarnim nadomestilom za brezposelnost.

PODALJŠANJE UKREPOV NA PODROČJU PREVOZOV

Zakon podaljšuje trajanje določenih ukrepov s področja infrastrukture (izvajanja prevozov).

 • Do 30. junija 2021 se podaljšuje ukrep nadomestila izpada prihodkov izvajalca prevoza potnikov v železniškem prometu, za izvajalce prevozov potnikov z avtobusi in imetnikom licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki izvajajo občasni prevoz s kombiniranimi vozili.
 • Podaljšuje se ukrep nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov,  in sicer do 24. 6. 2021.

ZA DOBRO POČUTJE V NAŠEM DOMU POTREBUJEMO KAKOVOSTEN ZRAK

V zadnjih letih se vedno več pozornosti posveča problematiki kakovosti zraka v prostoru, kajti različne raziskave so pokazale, da večji del človeške populacije preživi v zaprtih prostorih večino svojega časa. Zrak je zmes plinov in čist, suh zrak blizu nivoja morja je sestavljen iz približno 21 % kisika, 78 % dušika, 1 % argona in 0,04 % ogljikovega dioksida. Zrak vsebuje tudi delce vodika, neona, helija, ozona, kriptona in ksenona v odvisnosti od variabilne količine vodne pare ter submikronskih majhnih delcev. Človekove aktivnosti in kontaminenti iz zunanjosti v notranjem okolju skupaj pripomorejo k onesnaženosti zraka v stavbah.

Z zrakotesnostjo stavb in vse debelejšim izolacijskim ovojem ter brez ustreznega prezračevanja smo poslabšali kakovost notranjega okolja in predvsem zraka, kar se kaže na zdravju, počutju in obnašanju ljudi, ki živijo v stavbah in povsem jasno je, da je prezračevanje prostorov, objektov nujno potrebno. Da bi izboljšali kakovost zraka v zaprtih prostorih, je prvi ukrep ustrezno prezračevanje, ki je lahko naravno, mehansko, ki temelji na dovajanju oziroma odvajanju zraka z uporabo mehanskih elementov, kot so ventilatorji, hibridno, ki je kombinacija naravnega in mehanskega ter klimatizacijsko, ki je mehansko prezračevanje, ki nam pomaga ohranjati dobro kakovost zraka v prostoru s prezračevanjem, ki poteka skozi filtre. Zagotavlja nam temperaturno ugodje in po potrebi skrbi za vlažnost.

Rekuperacijski prezračevalni sistemi so za uporabo pripravljene prezračevalne naprave, ki skrbijo za nenehen dovod svežega zraka, čiščenje zraka in hkratno odvajanje zraka iz vaših prostorov. Poleg svežega zraka se prezračevalni sistem ponaša tudi z učinkovitim rekuperacijskim sistemom, ki pri samem delovanju vrača energijo zraka nazaj v prostor s kar do 90% izkoristkom, hkrati pa ima številne prednosti, in sicer: konstantno prezračevanje vseh prostorov brez odpiranja oken in prepiha ter nepotrebnih toplotnih izgub, primerno je tako za obstoječe stavbe, kot za novogradnje, neprestano zagotovlja svež zrak brez možnosti vstopa žuželk, cvetnega prahu ter hrupa iz okolice, odvajanje iztrošenega zraka ter odvečne vlage iz prostorov kar zmanjšuje nastajanje plesni, nudi pospešeno odvajanje zraka v primeru uporabe v kopalnici ali kuhinji in zanemarljivo majhna poraba električne energije.

Kot je bilo že navedeno, je prezračevalni sistem z rekuperacijo primeren tako za obnovo obstoječih objektov kot za novogradnje in deluje v dveh ciklih, in sicer se topel odvodni zrak skozi keramični hranilnik toplote izloči iz prostora. Odvodni zrak segreje in navlaži toplotni hranilnik in pri tem doda tudi do 90% toplotne energije. Hranilnik se v nekem času segreje in prezračevalni sistem preklopi na dovajanje zraka in s tem preide v drugi cikel. Mrzel in svež zunanji zrak priteka skozi hranilnik toplote, mu odvzame shranjeno toploto in vlago, dokler ne doseže določene sobne temperature in ko je hranilnik tolplote ohlajen, se prezračevalni sistem ponovno preklopi nazaj na odvajanje zraka. Preklop na do – in odvajanje zraka se pojavlja v določenem časovnem intervalu.

Za omenjeni sistem prezračevanja Ekosklad dodeljuje tudi nepovratne finančne spodbude za posamezno prezračevalno napravo, in sicer do 20% vseh priznanh strošov investicije, kar si lahko tudi podrobno preberete na spletnem naslovu www.ekosklad.si. In ko imamo v objektu enkrat vgrajen prezračevalni sistem, nam prostorov ni potrebno več zračiti z odpiranjem oken, kar pa ne pomeni, da oken ne smemo odpirati, kajti ko sistem zazna vdor svežega zraka, le – ta deluje na minimumu, mi pa lahko imamo normalno stik z zunanjim okoljem.

SUBVENCIJE IN UGODNI KREDITI ZA OKOLJU PRIJAZNE NALOŽBE

SUBVENCIJE IN UGODNI KREDITI ZA OKOLJU PRIJAZNE NALOŽBE

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je specializirana javna finančna institucija za spodbujanje vastva okolja v Republiki Sloveniji. V ta namen dodeljuje ugodne kredite občinam, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom ter občanom, od leta 2008 pa tudi nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Ciji Eko sklada so izobraževanje, informiranje in ozaveščanje vseh zaposlenih glede odgovornega in ustreznega ravnanja povezanega z okoljem in zdravjem zaposlenih. Prav tako je med prioritetami skrb za preprečevanje in zmanjšanje naših okoljskih vplivov, in sicer varčevanje z energijo, vodo in papirjem, zmanjševanje količine odpadkov, zagotavljanje zdravega delovnega okolja, upoštevanje okoljske zakonodaje. Njihov cilj je tudi vzpodbujanje odgovrnega odnosa do okolja in spodbujanje načel trajnostnega razvoja pri zunanjih pogodbenih sodelavcih in partnerjih, v smislu vključevanja okoljskih meril in socialnih zahtev v postopek naročanja, skrbnega odnosa do okolja in upoštevanja zahtev Eko sklada in okoljske zakonodaje.

Eko sklad tudi to leto nadaljuje z novimi razpisi kombinirane finančne spodbude za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije za pravne osebe, ki so v obliki nepovratnih finančnih sredstev v višini do 20% vrednosti naložbe in kredita s subvencionirano 0% obrestno mero. Odplačilna doba kredita še vedno ostaja enaka, in sicer največ 15 let ali manj, v kolikor je doba vračila naložbe krajša. Rok za zaključek naložbe je 2 leti. Ravno tako ostaja enaka tudi predlagana obrestna mera, trimesečni EURIBOR + 0% in najnižji znesek odobrenega kredita 25.000 evrov.

Trenutno so aktivni in zanimivi javni pozivi oziroma razpisi 82FS – P020 finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za podjetja za katera so upravičene lokalne skupnosti, pravne osebe, samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, z izjemo njihovih podružnic v tujini. Prav tako so upravičene pravne osebe javnega prava, s stvarnim premoženjem v svoji lasti, z izjemo neposrednih uporabnikov državnega proračuna. Spodbude so v omenjenem javnem pozivu na voljo za enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati, in sicer:

 • Toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/talali zidu proti terenu v stavbi;
 • Toplotna izolacija tal na terenu alit al and neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi;
 • Toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju;
 • Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi;
 • Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
 • Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
 • Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja le te za priklop na system daljinskega ogrevanja stavbe;
 • Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi;
 • Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi;
 • Vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi;
 • Optimizacija sistema ogrevanja v stavbi;
 • Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe;
 • Gradnja skoraj nič – energijske stavbe;
 • Izkoriščanje odvečne toplote iz procesov ali naprav;
 • Vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
 • Uvedba sistema upravljanja z energijo;
 • Energetska učinkovitost v tehnološkem procesu;
 • Naložbe v naprave za samoproizvodnjo električne energije in toplote;

Za posamezen ukrep je možno dobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega. Razpisna dokumentacija in natančni pogoji so navedeni, oziroma jih lahko najdete na spletnem naslovu www.ekosklad.si pod rubriko >>Gospodarstvo<<.

Prav tako je aktualen javni poziv 80EV-P020 finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila, ki je namenjen za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji v obliki nepovratnih sredstev ali/in kredita z ugodno obrestno mero in so do nje upravičene lokalne skupnosti, pravne osebe, samostojni podjetniki in ostali našteti v predhodnem javnem pozivu. Predmet finančne spodbude so za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L4e, L3e, L2e, ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu ter za predelavo vozila v električno vozilo, da bo vgrajen motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Ostale pogoje nepovratnih sredstev ali pridobitve kredita z ugodno obrestno mero si lahko preberete in pridobite razpisno dokumentacijo na spletni strain Eko sklada pod rubriko >>Gospodarstvo<<. Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev je odvisen od razpisnih pogojev in predmeta sofinanciranja, zato je pomembno, da si v javnem razpisu natančno preberete in upoštevate tudi način in čas oddaje vloge na Eko sklad.

ZAGOTAVLJANJE ZRAKOTESNOSTI

ZAGOTAVLJANJE ZRAKOTESNOSTI

Raven zrakotesnosti oziroma urna izmenjava zraka v prostoru v veliki meri vpliva na energijske kazalnike in kakovost notranjega okolja. Ciljno zrakotesnot predpišemo v numerični obliki, zagotovimo pa jo s strokovnim in korektnim načrtovanjem ter skrbno izvedbo. Izračun količine zraka, ki uhaja skozi netesna mesta, ozroma določitev dosežene stopnje netesnosti je možno določiti šele na podlagi izmerjenih rezultatov.

Ko govorimo o predpisih, ne smemo mimo prenovljene EU Direktive (EPBD 2010/31/EU) o energetski učinkovitosti stavb, iz katere izhajajo zahteve glede gradnje skoraj nić-energijskih stavb (sNES), od katerih se pričakuje poleg odličnih energijskih kazalnikov in čim večje rabe obnovljivih virov energije tudi ustrezna raven zrakotesnosti. Zrakotesnost se v stavbah določa po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-2) iz leta 2010, oziroma pripadajoči tehnični smernici Učinkovita raba energije (TSG-1-004:2010), in sicer je za stavbe z naravnim prezračevanjem  dovoljena največ trikratna izmenjava zraka v eni uri pri tlačni razliki 50 Pa (oznaka n50=3h-2), pri vgrajenem mehanskem prezračevanju z več kot 0,7-kratno izmenjavo zraka pa je zahteva strožja, in sicer ne sme presegati dvakratne izmenjave zraka v eni uri pri tlačni razliki 50 Pa (oznaka n50 = 2 h -2). Za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada je zahteva še višja, in sicer n50 = 0,6 h -2, povzeto po merilu Passivhaus. Meritve zrakotesnosti oziroma >>Blower Door testi<<se izvaja skladno s standardom SIST EN ISO 9972:2015, v katerem so določeni parametri in predpisani postopki.

Pri doseganju ciljne zrakotestnosti moramo vedeti, da pri masivnih konstrukcijah zagotovitev zrakotesnosti neprosojnega dela ovoja običajno ne predstavlja večjih težav, se pa pojavijo pri gradnji lahkih in masivnih stavb ali konstrukcijskih sestavov iz lesa (ostrešja, stropovi). Kritična mesta, ki vplivajo na zrakotesnost so še preboji (hična kanalizacija, elektro in strojne inštalacije), rege (okna, vrata) in stiki (konstrukcijski elementi,dilatacije). Želeno raven zrakotesnosti je potrebno opredeliti že v procesu načrtovanja, za kar je priporočljiva uvedba integralnega postopka ob sodelovanju različnih strokovnjakov, kar omogoča optimalno doseganje lastnosti stavbe. Določi in predpiše se ciljna zrakotesnost in opredeli meja, oziroma ravnina zrakotesnosti z zunanjim in tudi notranjim prostorom, saj slednja ni nujno vezana na ovoj stavbe. Običajno so izzvzeti servisni deli stavbe, in sicer klet, garaža, shramba in hodniki. Pri večjih, poslovnih stavbah se običajno razdeli objekt na več manjših con, ki jih je možno v danem obsegu obdelati z razpoložljivo opremo za izvedbo meritev. Priporočlivo je tudi, da se določi referenčne prostore, v katerih se med izvedbo preverijo izbrane projektne rešitve in kakovost izvedbe.

Za doseganje cilja zrakotesnosti je ključno, da so projektne rešitve in detajli strokovno zasnovani in določena namenska sredstva za tesnenje in pritrditev z definiranimi lastnostmi, ki so najustreznejši za dano situacijo. Naloga izvajalcev je da so postopki izvedeni, oziroma da so materiali vgrajeni na želenem nivoju kakovosti. V izogib dodatnih del in stroškov zaradi nedoseganja ciljne zrakotesnosti, je priporočljivo, da se najprej na pilotnem primeru (vsaj v enem prostoru ali več enotah) izvedejo projektne rešitve in opravi meritev zrakotestnosti, kar pomeni da se na podlagi meritve označi netesna mesta, identificirajo napake, preveri protokol zagotavljanja kontrole kakovosti in se predpišejo korektivni ukrepi za odpravo napak. Ta postopek se ponavlja dokler ni dosežen zastavljen cilj.

Meritve zrakotesnosti se izvajajo z >>Blower Door testom<<, ki je cenovno dostopen, za izkušenega izvajalca pa enostaven postopek, s katerim se izmeri skladnost dosežene zrakotesnosti stavbe s predpisi oziroma predpisano ciljno zrakotesnostjo ter določijo netesna mesta, ki so lahko posledica pomanjkljivih projektnih rešitev ali nekakovostne izvedbe. Osnovno merilno napravo oziroma opremo sestavljajo kovinska konstrukcija, ponjava, umerjen ventilator, merilniki tlaka in programska oprema. Konstrukcija in ventilator, ki po dimenzijah ustrezata odprtini se namestita na vhodna vrata hiše, objekta, ki so del ravnine zrakotesnosti. Zrak se s pomočjo ventilatorja srka iz prostora in tako se ustvari podtlak med preskušeno cono in okolico. Najprej se izvedejo kontrolni preskusi pri različnih podtlakih (od 25 do 60 Pa), nato pa se pristopi k meritvam pri podtlaku 50 Pa, ki je referenčen za podatek o urni izmenjavi zraka. Celoten sistem je povezan s programsko opremo, kjer predhodno vnesemo podatke o stavbi in druge parametre, ki so pomembni za meritev in na podlagi skupka podatko in meritev, nam programska oprema obdela in grafično naniza podatke iz katerh je razvidna stopnja zrakotesnosti.

Za doseganje željenih ciljev, ki so povezani z zagotavljanjem zrakotesnosti, je v prvi vrsti nujna dobra usposobljenost vseh akterjev, od naprednih investitorjev, ki prepoznajo prednosti kakovostne gradnje z upoštevanjem ciljne zrakotesnosti, do načrtovalcev, nadzornikov, izvajalcev in države. Stroka je na tem področju vidno napredovala, na voljo so napredni proizvodi, materiali in sistemi ter sodobne ¸tehnično – tehnološke rešitve vgradnje, oziroma izvedbe.

Zrakotesnost…eden osnovnih pogojev za doseganje skoraj nič – energijske gradnje

Zrakotesnost…eden osnovnih pogojev za doseganje skoraj nič – energijske gradnje

Izraz zrakotesnost je v širšo gradbeno prakso prinesla pasivna hiša, kajti zrakotesnost je predpogoj, da se doseže standard pasivne hiše. Ker je pri vseh energetsko bolj učinkovitih stavbah zrakotesnost nujna, jo morajo poznati vsi akterji gradnje (investitor, energetski svetovalec, arhitekt, prodajalec, gradbenik in nadzornik).¸

Primerjamo jo lahko s parno oviro pri stropu podstrešnega stanovanja. Zrakotesni ovoj vedno delamo na notranji strani bivalnih prostorov, pri zidanih stavbah pa dosegamo dobro zrakotesnost z rešitvami na vseh spojih (temelji – stena; stena – okno,…), paziti moramo tudi na fuge pri zidakih. Problem zrakotesnosti ni v materialih, temveč v (ne)znanju in montaži, kajti človeški faktor je tu najpomembnejši. Zelo pomemben del pri gradnji sodobnih energetsko učinkovitih stavb je preprečevanje nekontrolirane izmenjave notranjega zraka z zunanjim in s tem zmanjševanje konvekcijskih toplotnih izgub. Te so pri pasivni hiši lahko prevladujoče.

Za preprečevanje kondenzacije toplega notranjega zraka v konstrukciji ovoja stavbe zagotavljamo zrakotesnost na notranji, topli strani konstrukcije. To delamo s pomočjo parnih ovir ali zapor, skrbnega tesnjenja vseh prebojev ter ustrezno montažo stavbnega pohištva. Dobra zrakotesnost stavbe tudi zmanjšuje možnosti za poškodbe konstrukcije ter nastanek plesni, ki je posledica kondenzacije pri prehajanju toplega notranjega zraka proti zunanjosti v času nizkih zunanjih temperatur. Dejstvo je, da je pri gradnji sodobnih energetsko učinkovitih stavb zrakotesnost nujna, brez nje ne moremo doseči potrebnih standardov. Hiša iz slame in glinenih ometov je gotovo prav prijetna za bivanje, a standarda za zrakotesnost ne more doseči, saj z zrakotesno gradnjo onemogočimo naravno izmenjavo zraka. Zato potrebujemo pri gradnji sodobnih energetsko učinkovitih stavb sistem za kontrolirano prezračevanje. Energijsko učinkovitost kontroliranega prezračevanja se doseže z uporabo posebnih izmenjevalcev toplote oz. rekuperatorjev, ki omogočajo prenos toplote iz odpadnega zraka na svež vstopni zrak.

Pri sodobnih stavbah uporabljamo tri tesnosti. Najbolj poznana in v praksi uporabljena je parna ovira. Zrakotesnost nam zagotavlja druga folija, obe pa sta na notranji strani konstrukcije. Tretja pa se nahaja na zunanji strani konstrukcije (pokrije toplotno izolacijo), da nam veter ne odnaša toplote iz toplotne izolacije. Toplotne izgube na tem mestu so pri pasivnih hišah pomembne. Kljub zrakotesnemu notranjemu ovoju lahko namreč veter prodre v določene izolacijske materiale in odnese toplejši zrak, ki se zadržuje v toplotni izolaciji. Učinek je podoben kot pri uporabi volnenega puloverja brez anoraka.

O zagotavljanju zrakotesnosti v stavbah si lahko marsikaj preberete tudi v naši novi reviji Suha gradnja, ki jo lahko kupite v trgovinah in na sedežu Združenja GIZ Suha gradnja v Ljubljani.

Stabilna linija je temeljito spremenila celotno gradbeno industrijo suhih zidov, zaradi česar je blagovna znamka fermacell® znana kot velika in močna

Stabilna linija je temeljito spremenila celotno gradbeno industrijo suhih zidov, zaradi česar je blagovna znamka fermacell® znana kot velika in močna

Združenje GIZ Suha gradnja sodeluje v obojestransko korist  tudi z industrijo, in sicer z našimi dobavitelji, ki so prav tako sodelovali oziroma sodelujejo pri izdelavi informativnih cenikov, in sicer so to KNAUF Ljubljana d.o.o, Saint-Gobain Rigips Austria G.m.b.H, Podružnica Ljubljana, Armstrong, URSA SLOVENIJA d.o.o., Saint-Gobain ISOVER Austria, Podružnica ISOVER v Sloveniji in Farmacell. V nadaljevanju naših prispevkov bomo na kratko povzamemo njihovo poslanstvo v gradbeništvu.

Prva plošča iz mavčnih vlaken – in s tem tudi prva plošča iz mavčnih vlaken v Nemčiji – se je v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja lansirala s proizvodne linije v obratu fermacell® v Münchehofu pri Goslarju, kar je postavilo temelje za uspeh blagovne znamke fermacell®. Kakovostna, še posebej stabilna linija je temeljito spremenila celotno gradbeno industrijo suhih zidov, zaradi česar je blagovna znamka fermacell® znana kot velika in močna. Danes plošče mavčnih vlaken Fermacell® in vodoodporne in vremensko odporne plošče Powerpanel® H2O predstavljajo hitre ekonomične koncepte razširitve na vseh področjih notranje opreme. Zaradi revolucionarnih novosti je Fermacell® postala ena najbolj znanih blagovnih znamk gradbenega materiala v tej panogi in vodilna na evropskem trgu za visokokakovostne mavčne in cementno vezane plošče. Plošče iz mavčnih vlaken fermacell® so idealen dodatek k paleti izdelkov Jamesa Hardieja.

James Hardie Europe GmbH je hčerinsko podjetje svetovnega podjetja James Hardie Industries plc (JHIplc), ki je bilo ustanovljeno v Avstraliji leta 1888. Danes je James Hardie Industries plc vodilni na mednarodnem trgu za vlaknene cementne gradbene materiale z izjemno močnimi tržnimi položaji v ZDA, Avstraliji, Novi Zelandiji in na Filipinih. James Hardie Europe GmbH je nastal s prevzemom nekdanjega podjetja Fermacell GmbH leta 2018. Poleg fasadnih oblog HardiePlank® in HardiePanel® iz vlaknastega cementa, v paleto izdelkov spadajo tudi mavčne vlaknene plošče fermacell® in elementi estriha fermacell® za visokokakovostne suhomontažne in lesene gradnje. James Hardie Europe GmbH je tako sposoben ponuditi celotne stenske sisteme za gradnjo suhih zidov in lesa. Ponudbo zaokroža lahka betonska plošča Powerpanel® H2O, vezana na cement, z ojačitvijo iz steklenih vlaken za razširitvena območja z velikimi ali mehanskimi obremenitvami. Blagovna znamka Aestuver® pomeni rešitve na področju strukturne protipožarne zaščite, pa tudi protipožarne rešitve na področju električnih instalacij in podzemnih transportnih sistemov.

Druga od omenjenih in priznanih blagovnih znamk je tudi Aestuver®, ki obstaja od leta 1989 in se je razvila v eno vodilnih nemških blagovnih znamk na področju tehnologije lahkega betona iz steklenih vlaken. Danes so protipožarne plošče Aestuver® visokokakovostne protipožarne rešitve na področju električnih instalacij in podzemnih prometnih sistemov. Pod blagovno znamko je na voljo tudi široka paleta izdelkov za tesnila, protipožarne premaze in protipožarne spoje.

Knauf AMF razvija optimalne rešitve za številne različne sobne razmere in hkrati izpolnjuje najvišje funkcionalne zahteve

Knauf AMF razvija optimalne rešitve za številne različne sobne razmere in hkrati izpolnjuje najvišje funkcionalne zahteve

Knauf AMF je že desetletja eden vodilnih evropskih proizvajalcev stropnih sistemov z globalno prodajno prisotnostjo za optimalno svetovanje na kraju samem. Podjetje s sedežem v bavarskem mestu Grafenau razvija in proizvaja inovativne izdelke na šestih proizvodnih mestih za svetovno povpraševanje. Z močnimi blagovnimi znamkami izdelkov celovite, izpopolnjene rešitve za širok spekter aplikacij pri novogradnji in prenovi nestanovanjskih stavb: od upravnih stavb do izobraževalnih ustanov in zdravstvenih ustanov – Knauf AMF razvija optimalne rešitve za številne različne sobne razmere in hkrati izpolnjuje najvišje funkcionalne zahteve. Funkcija, dizajn in ekologija so temeljna načela podjetja Knauf AMF pri razvoju celovitih sistemskih rešitev.

Začetek proizvodnje mineralnih ploščic s strani podjetja ATEX sega v leto 1963, leta 1970 je bilo ustanovljeno podjetje AMF-Mineralplatten GmbH KG. Nekaj let kasneje, natančneje leta 1985 so zaznamovali dogodki, ki so se nagibali v razvoj samostojnega poslovnega oddeleka, in sicer s pridobitvijo potrebnih zemljišč, zgradb in premoženja od podjetja ATEX. V naslednjih letih se je družba le še krepila in leta 1995 je skupina Knauf Management Group prevzela 50% delnic družbe AMF. To je privedlo do začetka investicijskih pobud za povečanje zmogljivosti (sušenje in zaključna širitev). Leta 2002 je preostale delnice prevzel Knauf Management Group. Tovarna ATEX je bila razgrajena, hkrati pa je zemljišča in zgradbe prevzel Knauf AMF za ustanovitev novega obrata za proizvodnjo mineralnih ploščic in leta 2003 je pomenil začetek investicijskega projekta novega obrata za proizvodnjo mineralnih ploščic podjetja Knauf AMF. Leto 2006 je zaznamovalo odprtje zelo modernega izobraževalnega in inovacijskega centra – Forum AMF in leto kasneje se je pričela širitev proizvodnih zmogljivosti z naložbami v sušilne in zaključne linije; vzpostavitev nadaljnje zaključne črte za posebne izdelke, pa tudi postavitev linije za laminiranje.Knauf AMF je v letu 2013 še naprej rasel, in sicer je podjetje prevzelo HERADESIGN® (akustika iz lesne volne) od partnerja Knauf Insulation v Ferndorfu (Avstrija), Knauf AMF pa je prevzel tudi evropske poslovne oddelke DONN® (mreža in podkonstrukcija) od USG Europe v Dreuxu (Francija), Peterlee ( Velika Britanija), Viersen (Nemčija) in Antwerpen (Belgija).

Leto 2016 pa je zaznamoval razvoj poslovanja s kovinskimi stropi z blagovno znamko AMF MONDENA®. Cilj podjetja Knauf AMF ni le ponuditi sistemske rešitve in izdelke, temveč tudi ponuditi nasvete in podporo za ciljne skupine na kraju samem arhitektom / načrtovalcem, distributerjem, specializiranim izvajalcem in razvijalcem po vsem svetu. Knauf AMF zastopajo številni zaposleni in pisarne na petih celinah. S tem zagotavlja v celotni fazi načrtovanja in projekta strokovne nasvete, prilagojene posebej potrošnikom. Kakovost izdelkov “Made in Europe”: Vsi izdelki Knauf AMF so proizvedeni na njihovih šestih proizvodnih lokacijah v Evropi, da bi dolgoročno zagotovili in zagotovili visoke standarde kakovosti.

Njegovo zgodovino in identiteto so zaznamovale inovacije, hkrati pa vedno znova izboljšujejo življenski prostor in naš vsakdan

Njegovo zgodovino in identiteto so zaznamovale inovacije, hkrati pa vedno znova izboljšujejo življenski prostor in naš vsakdan

Konec leta 2005 je Združenje GIZ Suha gradnja v sodelovanju z  Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije, Sekcijo gradbincev in Odborom izvajalcev suhomontažnih del izdal publikacijo Suhomontažna gradnja – Standardizirani popisi del, pravila za obračun in normativi, v kateri so poleg normativov in strokovnih pravil zbrani osnovni popisi del. Tretja in zadnja izdaja je bila v letu 2013, vsako leto pa informativni cenik skupščina združenja potrdi za eno leto, v kolikor ni večjih sprememb. Združenje tesno sodeluje tudi z Zbornico za arhitekturo n prostor Slovenije ter z Inženirsko zbornico Sloveije, ki nemalokrat pomagata pri reševanju mnogih prblemov naših izvajalcev. V obojestransko korist je tudi sodelovanje z industrijo, in sicer z našimi dobavitelji, ki so prav tako sodelovali oziroma sodelujejo pri izdelavi informativnih cenikov, in sicer so to KNAUF Ljubljana d.o.o, Saint-Gobain Rigips Austria G.m.b.H, Podružnica Ljubljana, Armstrong, URSA SLOVENIJA d.o.o., Saint-Gobain ISOVER Austria, Podružnica ISOVER v Sloveniji in Farmacell. V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo tudi eno vodilnih podjetij v Sloveniji na področju mavčnih plošč oziroma sistemov.

Tovarne Rigips Austria poslujejo samostojno v okvirju mednarodne Saint-Gobain skupine. Od svoje ustanovitve v Avstriji v letu 1971 si je Rigips pridobil častno mesto v gradbeni industriji. Rigips pridobiva mavčno rudo v dveh tovarnah, in sicer je prva  v Puchbergu in druga v Bad Aussee-ju. Na novo zgrajena tovarna v Bad Aussee-ju, ki je začela z obratovanjem v letu 1992, velja za eno najmodernejših tovarn mavčnokartonskih plošč v Evropi. Proizvodnja mavčnokartonskih plošč iz naravnega mavca v mestu Bad Aussee ima zmogljivost  preko 26 milionov m2 mavčnokartonskih plošč, od tega se jih proda 60% v tujini. Tovarna Rigips Puchberg blizu Dunaja slovi kot ena najmodernejših v celotni Evropi. Tako strojni kot ročni ometi in izravnalne mase so del proizvodne ponudbe Rigips-ove tovarne. Glede na podlago in željeno površino najdete pravi proizvod, saj široka paleta fugirnih mas, mavčnih lepil in proizvodov za končno obdelavo mavčnokartonskih plošč predstavlja celosten sIstem.

Saint-Gobain je prvo podružnico ustanovil leta 1850 v Nemčiji. Danes je Saint-Gobain mednarodna korporacija, s svojimi poslovnimi enotami prisotna v 64 državah. Že od svoje ustanovitve leta 1665 s strani francoskega kralja Ludvika XIV in takratnega finančnega ministra g. Jeana-Baptista Colberta dalje,  najstarejše podjetje na pariški borzi, CAC 40 sprejema tržne izzive in se jim prilagaja. Dolgoletne izkušnje in visoko razvita korporacijska kultura so osnova za trden vpogled v jutrišnji dan ter hkrati »razlogi zaupanja v prihodnost«, ki predstavljajo temelj njihove strategije in vrednot.

Podjetje Saint-Gobain Rigips Austria GmbH je prisotno na slovenskem tržišču že od leta 1992. Predstavništvo – podružnica v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1996, kot del koncerna in izpostava proizvodnega logističnega in izobraževalnega centra Rigips Austria. Zaposleni v podružnici zagotavljajo svojim partnerjem in kupcem hiter in učinkovit servis za vse proizvode podjetja Saint-Gobain Rigips Austria GmbH.