Uporaba in veljavnost teh pogojev
Ti pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki na kakršenkoli način obišče spletni portal GIZ SUHA GRADNJA, ki v času sprejema teh splošnih pogojev deluje na spletni domeni http://www.giz-suha-gradnja.si, ali katero od njegovih spletnih strani, podstrani ali sestavnih delov, vključno s forumom in slovarjem (v nadaljevanju: portal).
Z obiskom portala uporabnik sprejme te splošne pogoje in potrjuje, da je seznanjen z njihovo vsebino.
Z uporabo portala med uporabnikom in upraviteljem portala ali tretjimi osebami ne nastane nobeno poslovno razmerje. Upravitelj portala ni ponudnik storitev informacijske družbe v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov.
Ti pogoji veljajo za celoten portal; za posamezne dele portala (npr. forum) lahko veljajo dodatna pravila in pogoji. Ti pogoji veljajo od 23. 2. 2012 naprej in se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila.

Izključitev odgovornosti

Vse vsebine, informacije in podatki na portalu so pripravljeni z najboljšim namenom in željo po razjasnitvi strokovnih pojmov in problemov v suhi gradnji. Vendar pa ne gre za pravne nasvete ali reševanje konkretnih pravnih zapletov, zato upravitelj portala ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin.
Izključena je vsakršna odškodninska ali druga materialna odgovornost upraviteljev portala za kakršnikoli škodo, ki bi uporabniku ali tretji osebi nastala zaradi uporabe portala ali v zvezi z njo, vključno z oblikami škode, ki se v času nastanka teh pogojev ne štejejo za pravno priznane.

Vsebina, ki jo objavijo uporabniki: prenos avtorskih pravic; zahteva za odpravo kršitev

Uporabnik, ki na portalu objavi lastno vsebino ali vsebino posreduje upravitelju portala z namenom objave na portalu, in vsebina izpolnjuje pogoje za avtorsko delo, se strinja in pristaja na to, da s trenutkom objave ali pošiljanja z namenom objave na upravitelje portala izključno ter časovno in teritorialno neomejeno prenese naslednje materialne avtorske pravice: pravico dajanja na voljo javnosti (32.a člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP), pravico reproduciranja (23. člen ZASP), vključno s pravico do shranitve v elektronski obliki, pravico distribuiranja (24. člen ZASP) in pravico predelave (33. člen ZASP). Uporabnik se odpoveduje avtorskemu honorarju ali nadomestilu za prenos naštetih materialnih avtorskih pravic in prenaša te pravice na upravitelje portala z namenom darila.
Upravitelj portala lahko sklene z uporabnikom, ki na portalu objavlja lastne vsebine, posebno pogodbo o prenosu avtorskih pravic oziroma o izdelavi avtorskega dela. V takem primeru ne veljajo določbe prejšnjega odstavka, pač pa določila pogodbe.
Ker upravitelj portala omogoča uporabnikom, da na portalu objavljajo lastne vsebine (predvsem na forumu), obstaja možnost, da bi bile s takimi vsebinami kršene pravice drugih uporabnikov ali tretjih oseb. Upravitelj portala si bo prizadevali, da bodo očitne primere kršitev pravočasno zaznali in odpravili. Vsakdo, ki meni, da so z objavljenimi vsebinami kršene njegove pravice, se lahko obrne na upravitelje portala preko e-naslova info@giz-suha-gradnja.si. z obrazloženo zahtevo za odpravo kršitev.

Pravice intelektualne lastnine in pogoji uporabe avtorskih del

»GIZ SUHA GRADNJA« je blagovni in storitveni znak, zaščiten z registrirano blagovno in storitveno znamko, ne glede na način ali obliko, v kateri je izražen. Vsa vsebina na portalu, vključno s celostno grafično podobo, logotipom, posameznimi grafičnimi elementi, strukturo menijev ipd., je avtorskopravno zaščitena; upravitelj portala je izključni nosilec materialnih avtorskih pravic na avtorskih delih, ki so objavljena na portalu.