SUBVENCIJE IN UGODNI KREDITI ZA OKOLJU PRIJAZNE NALOŽBE

SUBVENCIJE IN UGODNI KREDITI ZA OKOLJU PRIJAZNE NALOŽBE

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je specializirana javna finančna institucija za spodbujanje vastva okolja v Republiki Sloveniji. V ta namen dodeljuje ugodne kredite občinam, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom ter občanom, od leta 2008 pa tudi nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Ciji Eko sklada so izobraževanje, informiranje in ozaveščanje vseh zaposlenih glede odgovornega in ustreznega ravnanja povezanega z okoljem in zdravjem zaposlenih. Prav tako je med prioritetami skrb za preprečevanje in zmanjšanje naših okoljskih vplivov, in sicer varčevanje z energijo, vodo in papirjem, zmanjševanje količine odpadkov, zagotavljanje zdravega delovnega okolja, upoštevanje okoljske zakonodaje. Njihov cilj je tudi vzpodbujanje odgovrnega odnosa do okolja in spodbujanje načel trajnostnega razvoja pri zunanjih pogodbenih sodelavcih in partnerjih, v smislu vključevanja okoljskih meril in socialnih zahtev v postopek naročanja, skrbnega odnosa do okolja in upoštevanja zahtev Eko sklada in okoljske zakonodaje.

Eko sklad tudi to leto nadaljuje z novimi razpisi kombinirane finančne spodbude za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije za pravne osebe, ki so v obliki nepovratnih finančnih sredstev v višini do 20% vrednosti naložbe in kredita s subvencionirano 0% obrestno mero. Odplačilna doba kredita še vedno ostaja enaka, in sicer največ 15 let ali manj, v kolikor je doba vračila naložbe krajša. Rok za zaključek naložbe je 2 leti. Ravno tako ostaja enaka tudi predlagana obrestna mera, trimesečni EURIBOR + 0% in najnižji znesek odobrenega kredita 25.000 evrov.

Trenutno so aktivni in zanimivi javni pozivi oziroma razpisi 82FS – P020 finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za podjetja za katera so upravičene lokalne skupnosti, pravne osebe, samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, z izjemo njihovih podružnic v tujini. Prav tako so upravičene pravne osebe javnega prava, s stvarnim premoženjem v svoji lasti, z izjemo neposrednih uporabnikov državnega proračuna. Spodbude so v omenjenem javnem pozivu na voljo za enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati, in sicer:

 • Toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/talali zidu proti terenu v stavbi;
 • Toplotna izolacija tal na terenu alit al and neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi;
 • Toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju;
 • Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi;
 • Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
 • Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
 • Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja le te za priklop na system daljinskega ogrevanja stavbe;
 • Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi;
 • Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi;
 • Vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi;
 • Optimizacija sistema ogrevanja v stavbi;
 • Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe;
 • Gradnja skoraj nič – energijske stavbe;
 • Izkoriščanje odvečne toplote iz procesov ali naprav;
 • Vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
 • Uvedba sistema upravljanja z energijo;
 • Energetska učinkovitost v tehnološkem procesu;
 • Naložbe v naprave za samoproizvodnjo električne energije in toplote;

Za posamezen ukrep je možno dobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega. Razpisna dokumentacija in natančni pogoji so navedeni, oziroma jih lahko najdete na spletnem naslovu www.ekosklad.si pod rubriko >>Gospodarstvo<<.

Prav tako je aktualen javni poziv 80EV-P020 finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila, ki je namenjen za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji v obliki nepovratnih sredstev ali/in kredita z ugodno obrestno mero in so do nje upravičene lokalne skupnosti, pravne osebe, samostojni podjetniki in ostali našteti v predhodnem javnem pozivu. Predmet finančne spodbude so za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L4e, L3e, L2e, ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu ter za predelavo vozila v električno vozilo, da bo vgrajen motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Ostale pogoje nepovratnih sredstev ali pridobitve kredita z ugodno obrestno mero si lahko preberete in pridobite razpisno dokumentacijo na spletni strain Eko sklada pod rubriko >>Gospodarstvo<<. Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev je odvisen od razpisnih pogojev in predmeta sofinanciranja, zato je pomembno, da si v javnem razpisu natančno preberete in upoštevate tudi način in čas oddaje vloge na Eko sklad.