Pri >>samooklicanih mojstrih<< ni pravice do reklamacije pri gradbenih in obrtniških delih

Pri >>samooklicanih mojstrih<< ni pravice do reklamacije pri gradbenih in obrtniških delih

Dobrega, ugodnega in korektnega izvajalca je danes težko dobiti. Prav zato se velikokrat obračamo na priporočila prijateljev, forume ali druge vire informacij. Priporočila pa nas večkrat pripeljejo do samooklicanih mojstrov, znancev ali prijateljev.  Ko boste zbirali ponudbe za vaš projekt, bodo prav ti samooklicani lokalni mojstri ponudili daleč najnižjo ceno. V primeru, da delo opravi posameznik, ki nima registrirane dejavnosti, je opravil delo na črno, ki ga definira Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPZDC. Zakon predpisuje globe tako za tistega, ki je opravil delo kot za naročnika, ki je to delo omogočil. Ne samo da tvegate globe. Če bo krovec, ki je delal na črno, padel iz strehe, vam lahko grozi celo visok odškodninski zahtevek. Seveda odpade tudi vsakršna možnost uveljavljanja garancije ali reklamacije napak.

Pri nas se, predvsem pri manjših delih, večkrat odločimo za delo brez računa, tudi v primeru, ko ima izvajalec registrirano podjetje.  Pri menjavi parketa, pleskanju ali celo izdelavi fasade nas večkrat prepriča nižja cena ponudnika, ki predlaga delo „brez računa“. Tudi če se že na začetku nismo odločili za delo brez računa, nam lahko izvajalec predlaga, da bi plačilo vsaj delno izvedli z gotovino. Na ta način smo gotovo prihranili zajeten kupček denarja. Dokler seveda ne pride do težav. Že sam predlog izvajalca za delo brez računa priča o njegovi neprofesionalnosti in je lahko napoved za kasnejše zaplete. Račun je dokaz za opravljeno storitev in je nujen dokument, ki ni obvezen le po Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV, temveč je pomemben tudi za uveljavljanje garancije ali za reklamacijo.

Še pred izvedbo projekta, moramo vedeti, kakšna dela želimo opraviti, koliko sredstev imamo na voljo in kako se nam mudi. Za manjše projekte in hitra popravila tovrstne formalnosti niso potrebne, kadar pa načrtujemo dela, ki bodo obsegala večji finančni zalogaj, pa je dobro, da se pripravimo.Izvajalcu bomo izdelavo ponudbe močno olajšali, če bomo slikali in izmerili obstoječe stanje, navedli količine, kvadrature in zapisali, kaj vse želimo, da opravi.  Le z natančnim opisom naših želja lahko od izvajalca zahtevamo, da pripravi merodajno ponudbo. V kolikor gre za gradnjo hiše, prenovo stanovanja ali druge večje projekte, je nujno, da arhitekt ali projektant pripravi popis gradbeno obrtniških del, ki natančno definira vsa potrebna dela in količine.

Marsikateri izvajalec bo trdil, da lahko on stroške del oceni kar „na oko“ ali povedal, da za ponudbo res ni smiselno zgubljati časa. Lahko se celo zgodi, da vas bo prepričal za čimprejšnji začetek del nato pa se bo prvotna ustno dogovorjena cena na vaše presenečenje nenadoma dvignila, ko bo izstavil prvi račun. Strukturirana ponudba je izkaz  resnosti in profesionalnosti obrtnika. Svetujemo, da zahtevate ponudbo, ki je razdeljena na posamezne postavke za opravljena dela. Ne pozabite na morebiten odvoz materiala in čiščenje objekta po zaključku del, kar izvajalci lahko večkrat izpustijo.

Bistvene sestavine ponudbe so:

 • naziv izvajalca,
 • naziv naročnika,
 • številka ponudbe,
 • datum ponudbe in rok veljavnosti,
 • popis del in materiala s cenami,
 • roki plačila in plačilni pogoji,
 • žig in podpis izvajalca.

Za manjše projekte zadostuje že dobro pripravljena ponudba, ki jo kot naročnik podpišemo in potrdilo o plačilu predujema, če je bil ta predmet dogovora. Še posebej pri obsežnejših projektih, kot je gradnja hiše ali prenova stanovanja, pa je nujna gradbena pogodba, ki natančno ureja odnose med naročnikom in gradbenim izvajalcem. S pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v določen roku po dogovorjeni ceni opravil določen sklop storitev. Naročnik pa se obvezuje, da bo za te storitve izvajalcu plačal. Poleg tega, lahko v gradbeni pogodbi določimo še druge podrobnosti, ki varujejo nas tako naročnika kot izvajalca. Gradbena pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki in je izpolnjena komaj takrat, ko so do konca izvedena dela, ki so bila opredeljena v njej.

Bistvene sestavine klasične gradbene pogodbe za gradnjo hiše so:

 • naziv izvajalca in naziv naročnika,
 • predmet pogodbe in opredelitev dodatnih del,
 • opredelitev dokumentacije projekta, kot je PZI, popis gradbeno obrtniških del,…
 • pogodbena cena,
 • obračun del in izdajanje začasnih situacij,
 • roki in način plačila,
 • obveznosti izvajalca in naročnika,
 • roki za izvedbo pogodbe s pričetkom del in opredelitvijo zamud,
 • pogodbene kazni za zamudo,
 • prevzem del in končni obračun, odprava napak,
 • garancija in garancijski roki,
 • drugi členi, bistveni za podjemne pogodbe.

Dokler potekajo vsa dela, tako, kot smo si zamislili, težav ni. Izvajalec je dolžan obrtniška in gradbena dela opraviti strokovno po določenem projektu ali v skladu s podano ponudbo in veljavnimi normativi in standardi. Kljub temu pa se večkrat lahko pojavijo napake ali neskladja. Naša dolžnost je, da izvajalca na to opozorimo. Na napake ali pomanjkljivosti lahko opozorimo že med izvajanjem projekta, lahko pa se pojavijo tudi po prevzemu objekta in daleč po zaključku del. Glede na čas ugotovitve od izvedbe in do napake delimo na očitne napake, skrite napake in napake v solidnosti zgradbe, ki jih definira Obligacijski zakonik. Kot kupca stanovanja ali hiše vas varuje Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES, v primeru, da je šlo za napako v deli izvajalca pa Obligacijski zakonik.

Očitne napake in njihova odprava

V primeru, da ste napake ali neskladja odkrili že med izvajanjem projekta, gre za očitne napake. Očitna napaka je lahko recimo napačno postavljena stena pri novogradnji, vgrajena pretanka izolacija, popokan omet ali druge nenatančnosti, ki so opazne takoj na licu mesta. Naša dolžnost je izvajalca nemudoma opozoriti. Če ste kupili stanovanje, je prodajalec dolžan po vašem pisnem pozivu napake odpraviti v enem mesecu na svoje stroške. Očitno napako mora odpraviti tudi izvajalec gradbenih del.  Zahtevek za odpravo očitne napake morate podati pisno, priporočamo, pa, da stanje tudi fotografirate. V primeru, da izvajalec ne pristane na odpravo napak, ste upravičeni do tožbe izvajalca.

2 leti garancije za skrite napake 

Nekaterih napak ni mogoče ugotoviti na prvi pogled med samim prevzemom objekta. Marsikatere nedoslednosti pri gradnji se lahko pojavijo šele čez čas. To velja predvsem za vitalne dele stavbe, če se pojavi puščanje strehe, zamakanje fasade, napake v instalacijah ali slabo izvedeni hidroizolaciji. Če se pojavi takšna napaka, je potrebno, da se hitro odzovete. Izvajalca ali prodajalca morate s priporočeno pošto obvestiti najkasneje dva meseca po tem, ko ste ugotovili skrito napako. Prodajalec mora v roku meseca dni dostaviti obvestilo o vzrokih za napako in načinu, kako bo to napako odpravil. Za odpravo napake ima največ dva meseca časa. Če pa je napaka takšna, da ovira uporabo nepremičnine ali jo ogroža, recimo počena vodovodna cev, mora napako odpraviti takoj. Zakon narekuje, da odpravo skritih napak lahko zahtevate do dve leti po opravljeni storitvi ali nakupu nepremičnine.

10 let garancije za napake v solidnosti gradnje

Najhujše napake, ki se lahko pojavijo na zgradbi, so napake solidnosti gradnje. To so napake, ki ogrožajo trdnosti in funkcionalnost objekta ter onemogočajo bivanje ali njegovo uporabo. Če se na steni pojavijo razpoke, ker se hiša neenakomerno poseda, če pušča streha in namaka konstrukcijo ali slabo izvedena hidroizolacija povzroča vdore vode v klet, štejemo tako napako kot napako v solidnosti gradnje. Izvajalec odgovarja za tovrstne napake in jih je dolžan odpraviti. Garancijo in jamstva sicer določa gradbena pogodba, vendar z njo te odgovornosti ni mogoče izključiti. To pomeni, da lahko deset let po nakupu ali izvedeni storitvi zahtevate odpravo skritih napak.

Garancije proizvajalcev in njihovo uveljavljanje

Eno so napake, ki so nastale zaradi dela izvajalca, spet drugo pa je garancija proizvajalca za njegove produkte. Proizvajalci fasadnih sistemov, strešnih sistemov, hidroizolacije in drugih vitalnih gradbenih sklopov lahko nudijo tudi do več deset letne garancije na kakovost njihovih produktov. Podjetja za kontaktne fasade nudijo garancijo med 10 in tudi do 25 let, strešni sistemi pa imajo navadno garancijo med 15 in 40 let. Za uveljavljanje garancije moramo vedeti, da so streha in fasada sistem. To pomeni, da določenih elementov izvajalec ne sme zamenjati z drugimi. Zaključnega ometa fasadnega sistema enega proizvajalca ne more menjati nek drug, cenen omet drugega proizvajalca. Ne samo, da boste s tem tvegali kakovost izvedbe, proizvajalci bodo vašo vlogo za uveljavljanje garancije zavrnili. Če želite uveljavljati garancijo, potem potrebujete:

 • račun, ki dokazuje nakup vseh elementov, ki so del sistema fasade, strehe, ipd.
 • kopijo garancijskega lista,
 • podatke o projektu in lokaciji.

Račun in kopijo garancijskega lista je potrebno pridobiti takoj po opravljeni storitvi, zato na ta dva dokumenta ne pozabite.